• 04.jpg
 • 03.jpg
 • 06.jpg
 • 02.jpg
 • 07.jpg
 • 01.jpg
 • 08.jpg
 • 10.jpg
 • 09.jpg
 • 05.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" przeznaczony jest dla uczennic szkół gimnazjalnych i zawodowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w trybie stacjonarnym, gdzie wychowanki korzystają z zakwaterowania w Ośrodku lub w trybie niestacjonarnym, gdzie wychowanki uczęszczają do szkoły i korzystają z pomocy specjalistów, jednak po zajęciach wracają do domu.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w następujących etapach:

 1. Kontakt z placówką
 2. Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrekcją placówki w celu zweryfikowania informacji dotyczącej wolnych miejsc w internacie.

 3. Przebadanie dziecka
 4. Następnym krokiem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do - właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka - poradni psychologiczno-pedagogicznej (zobacz zestaw wymaganych dokumentów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie).

 5. Zebranie wymaganej dokumentacji
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
  • zaświadczenie o meldunku stałym,
  • świadectwo z ostatniej klasy,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Ośrodka (proszę wydrukować dwustronnie),
  • 4 zdjęcia legitymacyjne,
  • świadectwo chrztu,
  • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
  • arkusz ocen z poprzedniej szkoły,
  • zaświadczenie ze sprawdzianu ze szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego,
  • karta zdrowia ucznia,
  • karta szczepień,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada),
  • opinie i wyniki badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane,
  • opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna
 7. Po skompletowaniu wymaganej dokumentacji należy uzgodnić z dyrekcją ośrodka termin rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy jest wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rozeznanie czy MOS będzie odpowiednią formą pomocy. Na rozmowę rodzic zgłasza się z dzieckiem i wymaganą dokumentacją.

 8. Przyjęcie do placówki
 9. Warunkiem przyjęcia do MOS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy liczba kandydatów na miejsce w internacie Ośrodka przekracza liczbę wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa. Po spełnieniu powyższych wymagań, do Ośrodka przyjmowane są kandydatki z listy oczekujących (wg kolejności na tej liście) w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia nieletniej do placówki.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA