• 07.jpg
 • 03.jpg
 • 06.jpg
 • 02.jpg
 • 08.jpg
 • 10.jpg
 • 04.jpg
 • 01.jpg
 • 05.jpg
 • 09.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" w Piasecznie jest niepubliczną placówką o zasięgu ogólnopolskim. Rekrutacja do szkoły i internatu dotyczy tylko dziewcząt. Organem prowadzącym Ośrodek jest Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościelna 9.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

W skład Ośrodka wchodzi:

 • Internat
 • Zespól Szkól im. św. Małgorzaty z Kortony:
  • Gimnazjum Specjalne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – kierunek gastronomia i fryzjerstwo
  • Technikum specjalne żywienia i usług gastronomicznych (obecnie brak naboru)
 • Świetlica socjoterapeutyczna (grupa dochodząca)

Wychowanie w Ośrodku opiera się na wartościach chrześcijańskich, którego celem jest pełny rozwój osobowy dziewcząt. Koncepcja pracy MOS w Piasecznie realizowana jest na trzech obszarach:

 • Życie
 • Dom
 • Edukacja

Metody pracy, sposoby działania i organizacja placówki skierowane są na:

 • poszanowanie życia, zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozwoju wychowanek
 • odbudowanie więzi rodzinnych i przygotowanie do życia w rodzinie
 • poszanowanie godności osoby ludzkiej, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne
 • pomoc w przygotowaniu wychowanek do samodzielnego życia zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizowaniu siebie w życiu, troska o wykształcenie i zdobycie kwalifikacji zawodowych

Do Ośrodka przyjmowane są dziewczęta na wniosek rodziców. Podstawą do umieszczenia nieletniej w MOS jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydawane przez zespół orzekający działający w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wychowawcy prowadzą zajęcia wychowawcze i opiekuńcze. Zapewniają warunki do rozwoju oraz przygotowują dziewczęta do samodzielnego, twórczego i godziwego życia. Praca z wychowankami ma charakter indywidualny, w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Metody i formy pracy dostosowane są do ich potrzeb psycho-fizycznych, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.

Ośródek ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które zapewniają rozwój zdolności i zainteresowań wychowanek oraz kształtują charakter. Są to: zajęcia taneczne, relaksacyjne, muzykoterapia, plastyczne, wolontariat, sportowe.

MOS współpracuje m.in. z Domem Kultury w Piasecznie, Domem Spokojnej Starości „Nestoria”, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień – KARAN, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi oraz lokalnymi szkołami.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA