Informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Jeśli odwiedzają Państwo tę stronę oznacza to, że szukacie Państwo pomocy dla swojego dziecka. Zastanawiacie się zapewne, czy jego umieszczenie w placówce nie będzie dobrym rozwiązaniem problemów, które często powodują Waszą bezsilność.

Zanim zdecydujecie się jednak Państwo na umieszczenie dziecka w placówce, zastanówcie się, czy wyczerpali Państwo wszystkie możliwe sposoby rozwiązania problemów wychowawczych. Niech pomocą w tym względzie będą poniższe pytania:

 • Czy próbowali Państwo spokojnie rozmawiać z swoim dzieckiem? Czy rozmowy te kończyły się wspólnymi ustaleniami i czy ustalenia te były konsekwentnie realizowane?
 • Czy nawiązali Państwo współpracę ze szkołą, do której uczęszcza dziecko? Czy zasięgali Państwo porady wychowawcy, pedagoga, szkolnego psychologa?
 • Jeśli ww. oddziaływania okazały się niewystarczające, czy korzystali Państwo z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Jeśli żadne z tych oddziaływań nie okazało się wystarczające, można skorzystać z pomocy oferowanej przez nasz Ośrodek. Ważne jest, by decydując się na taki krok, uświadomić dziecku, że nie jest to działanie skierowane przeciw niemu, a wręcz przeciwnie – ma za zadanie mu pomóc.

Ośrodek i szkoły, które w nim funkcjonują przeznaczone są wyłącznie dla dziewcząt w normie intelektualnej, w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

Nie są przyjmowane dziewczęta:

 • wymagające stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy,
 • uzależnione od środków odurzających i psychotropowych,
 • o szczególnie dużym stopniu demoralizacji i niedostosowania społecznego.

W obecnej sytuacji prawnej, wychowanką naszego Ośrodka można zostać tylko na wniosek rodziców (art. 71b Ustawy o systemie oświaty) po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Rodzice/Opiekunowie zapewniają wychowance środki czystości higieny osobistej, ubrania, obuwie, zeszyty itp. Pokrywają również koszty wyjazdów grupowych w ciągu roku oraz koszty podróży z i do domu w trakcie przepustki.

Dodatkowo dla uczennic szkół branżowych konieczne jest wyposażenie w tzw. nięzbędnik fryzjera lub kucharza (może zostać zakupiony za pośrednictwem szkoły, po rozpoczęciu roku szkolnego).

Procedura przyjęcia

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” przeznaczony jest dla uczennic szkół podstawowych i branżowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w trybie stacjonarnym, gdzie wychowanki korzystają z zakwaterowania w Ośrodku lub w trybie niestacjonarnym, gdzie wychowanki uczęszczają do szkoły i korzystają z pomocy specjalistów, jednak po zajęciach wracają do domu.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w następujących etapach:

Kontakt z placówką

Kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrekcją placówki w celu zweryfikowania informacji dotyczącej wolnych miejsc w internacie.

Przebadanie dziecka

Następnym krokiem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do – właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka – poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zebranie wymaganej dokumentacji

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
 • zaświadczenie o meldunku stałym,
 • świadectwo z ostatniej klasy,
 • wypełniony wniosek o przyjęcie do Ośrodka (proszę wydrukować dwustronnie),
 • 4 zdjęcia legitymacyjne,
 • świadectwo chrztu,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
 • arkusz ocen z poprzedniej szkoły,
 • zaświadczenie ze sprawdzianu ze szkoły podstawowej,
 • karta zdrowia ucznia,
 • karta szczepień,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada),
 • opinie i wyniki badań psychologicznych i lekarskich, o ile zostały wydane,
 • opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko, o ile zostały wydane.

Rozmowa kwalifikacyjna

Po skompletowaniu wymaganej dokumentacji należy uzgodnić z dyrekcją ośrodka termin rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy jest wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rozeznanie czy MOS będzie odpowiednią formą pomocy. Na rozmowę rodzic zgłasza się z dzieckiem i wymaganą dokumentacją.

Przyjęcie do placówki

Warunkiem przyjęcia do MOS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy liczba kandydatów na miejsce w internacie Ośrodka przekracza liczbę wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa. Po spełnieniu powyższych wymagań, do Ośrodka przyjmowane są kandydatki z listy oczekujących (wg kolejności na tej liście) w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia nieletniej do placówki.