Informacje o Ośrodku

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Dom Matki Dobrego Pasterza” w Piasecznie jest niepubliczną placówką o zasięgu ogólnopolskim. Rekrutacja do szkoły i internatu dotyczy tylko dziewcząt. Organem prowadzącym Ośrodek jest Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościelna 9.

W skład Ośrodka wchodzi:

 • Internat
 • Zespól Szkól im. św. Małgorzaty z Kortony:
  • Szkoła Podstawowa
  • Branżowa Szkoła I Stopnia – kucharz, fryzjer
  • Branżowa Szkoła II Stopnia – technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych

Wychowanie w Ośrodku opiera się na wartościach chrześcijańskich, którego celem jest pełny rozwój osobowy dziewcząt. Koncepcja pracy MOS w Piasecznie realizowana jest na trzech obszarach:

 • Życie
 • Dom
 • Edukacja

Metody pracy, sposoby działania i organizacja placówki skierowane są na:

 • poszanowanie życia, zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa oraz rozwoju wychowanek
 • odbudowanie więzi rodzinnych i przygotowanie do życia w rodzinie
 • poszanowanie godności osoby ludzkiej, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne
 • pomoc w przygotowaniu wychowanek do samodzielnego życia zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizowaniu siebie w życiu, troska o wykształcenie i zdobycie kwalifikacji zawodowych

Do Ośrodka przyjmowane są dziewczęta na wniosek rodziców. Podstawą do umieszczenia nieletniej w MOS jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wydawane przez zespół orzekający działający w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wychowawcy prowadzą zajęcia wychowawcze i opiekuńcze. Zapewniają warunki do rozwoju oraz przygotowują dziewczęta do samodzielnego, twórczego i godziwego życia. Praca z wychowankami ma charakter indywidualny, w oparciu o indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne. Metody i formy pracy dostosowane są do ich potrzeb psycho-fizycznych, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.

Ośródek ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które zapewniają rozwój zdolności i zainteresowań wychowanek oraz kształtują charakter. Są to: zajęcia taneczne, relaksacyjne, muzykoterapia, plastyczne, wolontariat, sportowe.

MOS współpracuje m.in. z Domem Kultury w Piasecznie, Domem Spokojnej Starości „Nestoria”, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień – KARAN, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii, Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi oraz lokalnymi szkołami.

Internat

Internat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest przeznaczony wyłącznie dla dziewcząt przebywających w placówce. W Internacie mieszka ok. 80 dziewcząt w wieku od 13 lat, podzielonych na sześć grup wychowawczych. Wszystkie wychowanki uczęszczają do Zespołu Szkół funkcjonującego w Ośrodku. Budynek Internatu wraz z zapleczem został oddany do użytku w 1996 r. Dysponujemy zatem w miarę nowymi pomieszczeniami, zapewniającymi odpowiednie warunki do pełnego rozwoju wychowanek.

Plan zajęć w Internacie

Godz.Rodzaj zajęć
620Pobudka
620-700Zajęcia poranne (higieniczne, porządkowe)
700-730Modlitwa i śniadanie
730-745Apel (w razie potrzeby)
745Wyjście do szkoły
755Początek zajęć szkolnych
1020-1035Drugie śniadanie
ok. 1350Koniec zajęć szkolnych
1350-1420Obiad
1420-1455Zajęcia na boisku
1500Koronka do Miłosierdzia Bożego
1510-1800Nauka własna, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe
1800-1830Kolacja
1830-2000Zajęcia w grupach
2000-2045Zajęcia wieczorne w internacie
2045-2100Modlitwa i słowo na dobranoc
od 2100Cisza nocna