Informacje o Szkole

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia: fryzjer, kucharz,
 • Branżowa Szkoła II Stopnia: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Każda ze Szkół nosi imię św. Małgorzaty z Kortony, która jest Patronką Szkół. Szkoły przeznaczone są dla dziewcząt w normie intelektualnej, w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. W Zespole uczą się dziewczęta mieszkające w Internacie Ośrodka. Istnieje też możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu przez dziewczęta dochodzące ze środowiska lokalnego. Na co dzień i od święta dziewczeta chodzą ubrane w fartuch szkolny. Dyrektorem Zespołu Szkół jest s. Cecylia Nowak.

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. św. Małgorzaty z Kortony jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Nauka obejmuje część klas szkoły podstawowej, zgodnie z potrzebami zgłaszających się od klasy VII do VIII.

Zadaniem Szkoły jest kształcenie i wychowanie dziewcząt zapewniające pełny rozwój osoby, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydawanych na jej podstawie.

W Szkole Podstawowej im. św. Małgorzaty z Kortony uczennice otrzymują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, budowaniu dobrej motywacji do rozwoju, zdobyciu umiejętności uczenia się oraz rozpoznania preferencji do dalszego kształcenia. Ponadto dziewczęta uzyskują pomoc i wsparcie w pracy nad własnym charakterem, w pokonaniu trudności specyficznych dla wieku. Uczą się kultury i ładu w życiu codziennym, budowania dobrych relacji, pokonywania wad osobistych i rozwijania zalet.

Czas nauki w Szkole Podstawowej im. św. Małgorzaty z Kortony to wielkie wyzwanie o jakość i dobrze przeżytą młodość!

Szkoła Branżowa

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Małgorzaty z Kortony jest szkołą niepubliczną ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej, która kształci w zawodach: kucharz i fryzjer. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodzie kucharz, fryzjer.

Dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami do praktycznej nauki zawodu. Po dwóch latach nauki uczennice przystępują do egzaminu z kwalifikacji TG.07 – sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz oraz AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich w zawodzie fryzjer. Zadany egzamin jest potwierdzony świadectwem i dyplomem z kwalifikacji.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Małgorzaty z Kortony oferuje dziewczętom dwa niezbędne w codziennym życiu zawody. Umiejętność smacznego gotowania to nie tylko dobry zawód, ale to atut każdej kobiety, która troszcząc się o dom poświęca wiele czasu i serca, by rodzina zasiadła do wspólnego posiłku i doświadczyła radości bycia razem. Troska o piękno i ład swojego wyglądu to oznaki elegancji, akceptacji własnej osoby, uporządkowania w codziennym życiu. Zawód fryzjera pozwala na profesjonalne świadczenie usług w zakresie stylizacji i wykonywania fryzur oraz troskę o szeroko pojęty dobry styl.

Kucharz

Celem kształcenia branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwentka Branżowej Szkoły I Stopnia im. sw. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie, która kształci się w zawodzie kucharz będzie przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywanie żywności,
 • sporządzanie potraw i napojów,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Dodatkowo w trakcie nauki uczennice będą poznawać następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • język obcy ukierunkowany zawodowo,
 • rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych.

Po zdanym egzaminie absolwentki będą mogły znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych. Zawód ten jest pasją, która może stać się wspaniałym sposobem na całe życie.

Fryzjer

Celem kształcenia branżowego jest przygotowanie uczniów do:

 • życia w warunkach współczesnego świata,
 • wykonywania pracy zawodowej,
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • dostosowanie wymagań i umiejętności uczniów do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo- społecznym,
 • dostosowanie metod nauczania do coraz to nowszych technik i technologii,
 • oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia branżowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Absolwentka Branżowej Szkoły I Stopnia im. św. Małgorzaty z Kortony jest przygotowana do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • zabiegi pielęgnacyjne włosów,
 • zabiegi chemiczne włosów,
 • strzyżenie włosów,
 • stylizacja fryzur.

Możliwe miejsca pracy:

 • zakłady fryzjerskie,
 • salony piękności,
 • plany filmowe,
 • garderoby teatrów,
 • gabinety fryzjersko–kosmetyczne,
 • salony odnowy biologicznej,
 • salon SPA,
 • własna działalność gospodarcza.