Raport z ewaluacji zewnętrznej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Raport z ewaluacji zewnętrznej - 2015

Pragniemy Państwa poinformować, że właśnie został opublikowany raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszym Ośrodku przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa oraz ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Poziom spełniania wymagań określono dla dwóch obszarów. Sprawdzono czy placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i czy w planowaniu pracy uwzględnia się wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych. W obu badanych obszarach, nasza jednostka spełniła te wymagania na poziomie B, oznaczającym wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę.

W raporcie możemy przeczytać:


„Realizowane przez placówkę działania są spójne z założeniami koncepcji pracy Ośrodka, w szczególności w zakresie: stworzenia wychowankom warunków dla ich pełnego rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego, eliminowania przyczyn i przejawów demoralizacji, resocjalizacji nieletnich, zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanek, wzmocnienia poczucia własnej wartości i sensu życia, kształtowania odpowiedzialności za siebie, wychowania do życia w duchu wartości chrześcijańskich, reintegracji rodziny i przygotowania do życia w rodzinie i aktywności zawodowej. Rodzice akceptują wartości jakie stoją za działaniami podejmowanymi przez Ośrodek oraz uczestniczą w procesie modyfikowania i realizacji koncepcji pracy.”


„W Ośrodku prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna. Wychowawcy podejmują działania wynikające z opracowanych na jej podstawie wniosków, np. dotyczących usprawnienia przepływu informacji pomiędzy pracownikami szkoły i internatu, rozszerzenia współpracy z instytucjami wspierającymi ją w działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z wewnętrznych badań oraz przeprowadzonych analiz przyczyniają się do rozwoju placówki i wzrostu zainteresowania wśród rodzin mających problem z dzieckiem.”

Pobierz i wydrukuj -> Raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf